Teatr Mumerus
Statut Stowarzyszenia Teatr Mumerus

Więcej >

STATUT STOWARZYSZENIA TEATR MUMERUS

1. Postanowienia ogólne

Par. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Teatr Mumerus
Par. 2
Terenem działalności Stowarzyszenia Teatr Mumerus jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Kraków.
Par. 3
Stowarzyszenie Teatr Mumerus jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

II.Cele i środki działania

Par. 4
Celem Stowarzyszenia Teatr Mumerus jest szeroko pojęta twórczość artystyczna oraz inspirowanie i realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
Par. 5
Stowarzyszenie Teatr Mumerus realizuje swoje cele przez:
1. inicjowanie, organizowanie, propagowanie i wspieranie działań kulturalnych, w szczególności:
a/ realizacja spektakli teatralnych,
b/ urządzanie wystaw plastycznych,
c/ prowadzenie działalności edytorskiej,
d/ organizowanie spotkań o charakterze seminaryjnym, festiwalowym i warsztatowym,
2. Mecenat nad niekomercyjnymi przedsięwzięciami artystycznymi.
3. Gromadzenie funduszy umożliwiających finansowanie działalności wymienionej
w Par. 5.ust. 1-2.
4. Współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną oraz gospodarczą.
5. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, udział w spółkach, fundacjach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.

III. Członkowie Stowarzyszenia Teatr Mumerus

Par. 6
Członkowie stowarzyszenia Teatr Mumerus dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
Par. 7
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia Teatr Mumerus na podstawie pisemnej deklaracji, popartej podpisami dwóch członków wprowadzających.
Par. 8
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które deklarują czynne poparcie w realizacji celów Stowarzyszenia Teatr Mumerus
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia Teatr Mumerus.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
a/ uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia Teatr Mumerus
b/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia Teatr Mumerus
c/ brać udział w walnym zebraniu członków z głosem doradczym.
Par. 9
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia Teatr Mumerus
2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia Teatr Mumerus
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia Teatr Mumerus
Par. 10
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Teatr Mumerus mają obowiązek:
1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia Teatr Mumerus
2. przestrzegać postanowień Statutu oraz władz Stowarzyszenia Teatr Mumerus

Par. 11
1. Utrata członkostwa następuje przez:
a/ dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi,
b/ skreślenie z powodu bierności lub za działanie niezgodne z postanowieniami Statutu, bądź powszechnie przyjętymi normami życia społecznego.
2. Uchwałę w sprawie wykluczenia lub skreślenia podejmuje Zarząd.
3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków terminie 14 dni.

IV. Władze Stowarzyszenia Teatr Mumerus

Par. 12
Władzami Stowarzyszenia Teatr Mumerus są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
Par. 13
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
Par. 14
1. Wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu tajnym. Na mocy uchwały przyjętej przez większość obecnych i uprawnionych do głosowania wybory mogą się odbyć w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia Teatr Mumerus zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionej do głosowania. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
3. Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała co najmniej 50% oddanych ważnych głosów.
Par. 15
Zarząd i Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji maja prawo kooptacji nowych członków tych organów w miejscu ustępujących, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.
Par. 16
1. Walne zebranie członków zwołuje Zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich uprawnionych do udziału co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
2. Prawo udziału w walnym zebraniu członków z głosem doradczym mają członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
Par. 17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia Teatr Mumerus,
2. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Zarządu w liczbie 4 członków oraz Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 członków,
5. uchwalenie statutu Stowarzyszenia Teatr Mumerus oraz zmian w statucie,
6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia Teatr Mumerus
Par. 18
1. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku a porządek obrad obejmuje sprawy dla których zostało zwołane.
Par. 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia Teatr Mumerus,
2. opracowywanie programów i planów pracy Stowarzyszenia Teatr Mumerus,
3. uchwalanie budżetu i planu finansowego Stowarzyszenia Teatr Mumerus,
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia Teatr Mumerus oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań imieniu Stowarzyszenia Teatr Mumerus,
5. zwoływanie walnego zebrania członków Stowarzyszenia Teatr Mumerus,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia Teatr Mumerus na zewnątrz.

Par. 20
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezydium w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.
2. Zakres obowiązków i uprawnień członków prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Teatr Mumerus.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia Teatr Mumerus upoważniony jest prezes Zarządu Stowarzyszenia Teatr Mumerus.
Par. 21
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Teatr Mumerus zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż na kwartał.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez prezesa.
Par. 22
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia Teatr Mumerus ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Par. 23
Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń oraz żądać wyjaśnień.

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia Teatr Mumerus

Par. 24
Majątek Stowarzyszenia Teatr Mumerus stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Par. 25
Na fundusze składają się:
1. dotacje i darowizny
2. dochody z działalności statutowej
3. dochody z działalności gospodarczej
Par. 26
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia Teatr Mumerus składają łącznie prezes i skarbnik albo samodzielnie lub łącznie osoby upoważnione przez Zarząd.
Par. 27
Fundusze uzyskiwane przez Stowarzyszenie Teatr Mumerus z dotacji, dochody z działalności statutowej i działalności gospodarczej są wykorzystywane przez Stowarzyszenie Teatr Mumerus zgodnie z budżetem i planem finansowym, uchwalonym przez Zarząd.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Teatr Mumerus

Par. 28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia Teatr Mumerus podejmuje walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na ilość obecnych.
Par. 29
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Teatr Mumerus ostatnie walne zebranie członków określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Stowarzyszenia Teatr Mumerus.Rachunek wyników Stowarzyszenie Teatr Mumerus za rok 2011
Mumerus

Więcej >

Bilans Stowarzyszenia Teatr Mumerus za rok 2011
Mumerus

Więcej >

Despret Ausweis - Nietubyć
Kliknij "Więcej" i pobierz PDF.


Najbliższe spektakle  |  Nearest performances
MUMERUS.KONCERT
15.07.2024, godz. 20:30
Teatr KTO, Ul. Zamoyskiego 50, Kraków.
Przedstawienie planowane jest w plenerze ogrodu Teatru KTO. W razie niepogody odbędzie się w sali teatralnej.Mumerus
W odniesieniu do zmian wprowadzonych przez prawo telekomunikacyjne 22 marca 2013r. informujemy, iż niniejsza strona NIE KORZYSTA z plików cookies.